استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED COUPLING SW #3000 سایز تبدیل ۱۱/۴ به 1

RED COUPLING SW #3000 سایز تبدیل ۱۱/۴ به 1

نام محصول

RED COUPLING SW #3000

دسته محصول

RED COUPLING SW #3000

سایز اصلی

11/4

سایز تبدیل

۱۱/۴ به 1

سایزهای تبدیل دیگر

11/4 به 1/2 – 11/4 به 3/4
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 3

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 3 BOTH-WELL مختصری ...

مشاهده
RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/2 2

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/2 ...

مشاهده
RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 2

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 2 BOTH-WELL مختصری ...

مشاهده
RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/2 1

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/2 ...

مشاهده
RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/4 1

RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1/4 ...

مشاهده
RED COUPLING SW #3000 سایزتبدیل 4 به 1

RED COUPLING NPT #3000 سایزتبدیل 3 به 1/2 ...

مشاهده