استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل ۱۱/۴ به 1

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل ۱۱/۴ به 1

نام محصول

RED TEE NPT #3000

سایز اصلی

11/4

دسته محصول

RED TEE NPT #3000

سایز تبدیل

11/4 به 1

سایزهای تبدیل دیگر

11/4 به 1/2 – 11/4 به 3/4
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 3

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 21/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/4

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 1

مشاهده