استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 2 به 1

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 2 به 1

نام محصول

RED TEE NPT #3000

سایز اصلی

2

سایز تبدیل

2 به 1

دسته محصول

RED TEE NPT #3000

سایزهای تبدیل دیگر

2 به 1/2 – 2 به 1 – 2 به 11/2 – 2 به 11/4
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 3

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 21/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/4

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 1

مشاهده