استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 3/4 به 1/2

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 3/4 به 1/2

نام محصول

RED TEE NPT #3000

سایز اصلی

3/4

سایز تبدیل

3/4 به 1/2

دسته محصول

RED TEE NPT #3000

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 3

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 21/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/4

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 1

مشاهده