استعلام قیمت

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]
اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 1

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 1

نام محصول

RED TEE NPT #3000

دسته محصول

RED TEE NPT #3000

سایز اصلی

4

سایز تبدیل

4 به 1

سایزهای تبدیل دیگر

4 به 1/2 – 4 به 1 – 4 به 11/2 – 4 به 11/4 – 4 به 2 – 4 به 21/2 – 4 به 3
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 3

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 21/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/2

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 11/4

مشاهده
RED TEE NPT #3000 سایز تبدیل 4 به 3/4

مشاهده