استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE SW #3000 سایز تبدیل 2 به 11/4

RED TEE SW #3000 سایز تبدیل 2 به 11/4

نام محصول

RED TEE SW #3000

سایز اصلی

2

سایز تبدیل

2 به 11/4

دسته محصول

RED TEE SW #3000

سایزهای تبدیل دیگر

2 به 1/2 ، 2 به 3/4 ، 2 به 1 ، 2 به 11/2
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

RED TEE SW #3000 سایز تبدیل ۲۱/۲ به 2

مشاهده
RED TEE SW #3000 سایز تبدیل ۲۱/۲ به 11/2

مشاهده
RED TEE SW #3000 سایز تبدیل ۲۱/۲ به 11/4

مشاهده
RED TEE SW #3000 سایز تبدیل ۲۱/۲ به 1

مشاهده
RED TEE SW #3000 سایز تبدیل ۲۱/۲ به 3/4

مشاهده
RED TEE SW #3000 سایز تبدیل 21/2 به 1/2

مشاهده