استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 11/4

RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 11/4

نام محصول

RED TEE SW #6000

دسته محصول

RED TEE SW #6000

سایز اصلی

2

سایز تبدیل

2 به 11/4

سایزهای تبدیل دیگر

2 به 1/2 – 2 به 3/4 – 2 به 1 – 2 به 11/2
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 11/2

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 1

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 3/4

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 1/2

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایز تبدیل 11/2 به 11/4

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایز تبدیل 11/2 به 1

مشاهده