استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED TEE SW #6000 سایز تبدیل 11/2 به 1/2

RED TEE SW #6000 سایز تبدیل 11/2 به 1/2

نام محصول

RED TEE SW #6000

دسته محصول

RED TEE SW #6000

سایز اصلی

11/2

سایز تبدیل

11/2 به 1/2

سایزهای تبدیل دیگر

11/2 به 3/4 – 11/2 به 1 – 11/2 به 11/4
قابل ذکر است تمامی سایزهای تبدیل دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است

RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 11/2

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 11/4

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 1

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 3/4

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایزتبدیل 2 به 1/2

مشاهده
RED TEE SW #6000 سایز تبدیل 11/2 به 11/4

مشاهده